Tổng lãnh sự quán
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Frankfurt am Main - CHLB Đức

Links

 

Ministry of Foreign Affairs: http://mofa.gov.vn

Vietnam National Admistration of Tourism: http://www.vietnamtourism.com/

Que Huong Magazine: http://quehuongonline.vn

Miễn thị thực: http://mienthithucvk.mofa.gov.vn/

Cục lãnh sự - Bộ Ngoại Giao Việt Nam: http://lanhsuvietnam.gov.vn

Biểu phí lãnh sự
* Biểu Thu lệ phí trên là khi hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ. Lệ phí sẽ không được hoàn trả nếu sau đó đương đơn từ chối không nhận lại kết quả hồ sơ đã hoàn tất.