Tổng lãnh sự quán
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Frankfurt am Main - CHLB Đức

Đơn xin Thị thực nhập cảnh và hướng dẫn

Đơn xin thị thực


Email: visa@vietnam-generalkonsulat.de
Tel.: +49 (0)69 795 3365-14